Budżet sołectwa Karwiany-Komorowice na rok 2014

W dniu 17 września 2013 r. o godzinie 19.00 odbyło się zebranie wiejskie w świetlicy w Karwianach.

W zebraniu uczestniczyło tylko około 50 osób z terenu naszego sołectwa (większość ze „starych Karwian”) co przy liczbie prawie 900 osób zamieszkałych w sołectwie stanowi bardzo niewielki ułamek.

Nie świadczy to dobrze o mieszkańcach sołectwa, w tym też naszego osiedla.Budżet sołectwa to środki do naszej dyspozycji i możemy je dobrze spożytkować na potrzeby poprawy naszego otoczenia i wizerunku sołectwa .Chyba więc warto mieć możliwość decydowania o tych środkach.

Na zebraniu, po bużliwej dyskusji i demokratycznym głosowaniu, podjęto uchwałę o następującym podziale środków budżetu sołectwa Karwiany-Komorowice na rok 2014

 • 9000 PLN- budowa placu zabaw w Karwianach
 • 9000 PLN- oczyszczenie i uporządkowanie terenu wokół stawu w Karwianach
 • 5500 PLN- poprawa bezpieczeństwa i estetyki Karwian (koszenie trawy, ławki, progi spowalniające)
 • 1000 PLN- dofinansowanie szkoły podstawowej w Rzeplinie
 • 300 PLN-poprawa serwera internetowego w Karwianach

Na zebraniu mieszkańcy zgłosili też szereg wniosków do Wójta Gminy.

 • o konieczność zobligowania Zakładu Energetycznego do stałego porządkowania  otoczenia stacji trafo istniejących na terenie Karwian
 • o wybudowanie nawierzchni na całej długości ulicy Komorowickiej
 • o wykorzystywanie świetlicy wiejskiej na cele komercyjne
 • o poprawie komunikacji Karwian i Komorowic z Wrocławiem
 • o nieprawidłowościach w odbiorze śmieci komunalnych
 • o konieczności uporządkowania systemu wod-kan Karwian i podłączeniu wsi  do systemu kanalizacji gminnej
 • o wybudowaniu chodnika na drodze powiatowej wzdłuż Komorowic i Karwian
 • o wybudowanie boiska „Orlik”
 • o rozwiązanie problemu odpadów azbestowych
 • o rozwiązanie problemów z „piratami drogowymi”

Zarząd SMKK złożył też pisemne wnioski do budżetu Gminy dotyczące poprawy infrastruktury drogowej naszego osiedla.

Wójt Gminy ustosunkował się ustnie do wszystkich złożonych wniosków i przyznał ,że są celowe i ważne i ,że nad cześcią z tych wniosków Gminna już intensywnie pracuje.


Budżet sołectwa Karwiany-Komorowice na rok 2014

Zebranie wiejskie dla sołectwa Karwiany-Komorowice

W dniu 17 września 2013 r. o godzinie 19.00 odbędzie się zebranie wiejskie w świetlicy w Karwianach.

Porządek:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Zatwierdzenie porządku zebrania
 4. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu sołectwa Karwiany-Komorowice  na rok 2014
 5. Wnioski i zapytania
 6. Zamknięcie zebrania

Zebranie wiejskie dla sołectwa Karwiany-Komorowice

Karwiany Facebook

Karwiany mają swój profil na Facebook https://www.facebook.com/Karwiany.

SMKK nie jest autorem profilu ani nie monitoruje jego treści.

Jednocześnie z zadowoleniem  przyjęliśmy informację o powstaniu tego profilu co sugeruje, że mieszkańcy naszej miejscowości chcą działać i działają na rzecz rozwoju naszej małej lokalnej społeczności.

Liczymy na to ,że autor profilu będzie starannie dobierał treści publikowane na profilu.


Karwiany Facebook