Mandaty za brak tabliczki z numerem domu

Niniejszym przypominamy wszystkim mieszkańcom, że każdy właściciel nieruchomości zgodnie z prawem geodezyjnym ma obowiązek oznaczenia nieruchomości na własny koszt, w ciągu 30 dni od nadania przez daną gminę numeru porządkowego dla jego nieruchomości. Gmina, na terenie której położona jest nieruchomość, nie zwraca pieniędzy za tego typu wydatek.

Nowa ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010r.nałożyła obowiązek uporządkowania tabliczek adresowych posesji. Zgodnie z jej zapisami, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku, tablicy porządkowej, na której, oprócz numeru porządkowego, musi zostać zamieszczona również nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez nazw ulic, nazwa miejscowości. W sytuacji, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym, obowiązkowo umieszcza się także na ogrodzeniu.

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76 poz. 489) dotychczasowe tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości (budynku), niespełniające wymogów wynikających z art. 47b ust. 1 i 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 193 z 2010 r., poz. 1287 ze zm.) tracą ważność 7 czerwca 2013r.Niezastosowanie się przez właściciela nieruchomości do nowych przepisów grozi mandatem w wysokości nawet do 500 zł.

Czytelne oznakowanie domów łączy się z kontaktem, jaki państwowe urzędy muszą mieć zapewniony z obywatelami. Brak oznakowania budynku utrudnia lub wręcz uniemożliwia takowy kontakt.

Gmina Żórawina nie określiła wzoru wzór tabliczki porządkowej, obowiązującej na swoim terenie a więc może mieć ona dowolną formę, kolorystykę i parametry zawieszenia byle byłyby one zgodne z ustawą. Gmina może kontrolować obecność i poprawność tablic adresowych na poszczególnych nieruchomościach, przy pomocy np. lokalnej straży gminnej.


Mandaty za brak tabliczki z numerem domu