Walne Zebranie Czlonków SMKK-2013r

Zarząd SMKK zgodnie z &19 Statutu Stowarzyszenia oraz zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi stowarzyszeń, informuje, że Walne Zebranie Członków SMKK odbędzie się w dniu 24.05.2013. o godz. 19 w świetlicy wiejskiej w Karwianach.

Prosimy o liczne przybycie członków SMKK bowiem do podejmowania ważnych uchwał wymagane jest kworum– 50% członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

W przypadku braku kworum konieczne bedzie zwołanie dodatkowego Walnego Zebrania Członków w terminie 24.05.2013 o godz 20 i wtedy uchwały mogą być podejmowane bez względu na liczbę obecnych członków.


Walne Zebranie Czlonków SMKK-2013r