Walne Zebranie Członków SMKK-2016

Zarząd SMKK zgodnie z &19 Statutu Stowarzyszenia oraz zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi stowarzyszeń, informuje, że Walne Zebranie Członków SMKK odbędzie się w dniu 19.05.2016. o godz. 19.15 w świetlicy wiejskiej w Karwianach.

Prosimy o liczne przybycie członków SMKK bowiem do podejmowania ważnych uchwał wymagane jest kworum– 50% członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

W przypadku braku kworum konieczne będzie zwołanie dodatkowego Walnego Zebrania Członków w terminie 19.05.2016 o godz 19.30 i wtedy uchwały mogą być podejmowane bez względu na liczbę obecnych członków.

Przypominamy, że w bieżącym roku mija 2 letnia kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej i na zebraniu odbędą się wybory nowych władz SMKK na kolejną kadencję.

Plan Walnego Zebrania:

1.Wybór przewodniczącego zebrania.
2.Wybór sposobu głosowania. Głosowanie tajne lub jawne.

3.Podsumowanie działalności Stowarzyszenia w 2015 r.
a.Informacja o składkach członkowskich i liczbie członków oraz skreśleniach z listy z powodu niepłacenia składek.
b.Informacja o Uchwale Dekarz, Uchwale Wuko, Uchwale Zarząd Większościowy.
c.Informacja o sprawach związanych z podłączeniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej do sieci gminnej.
d.Projekt, koszty, czas remontu nawierzchni ulicy Dębowej.

4.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.
5.Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.
6.Wolne wnioski i dyskusja.
7.Zakończenie zebrania.


Walne Zebranie Członków SMKK-2016

Składki członkowskie-zaległości

Sz.P.

Zgodnie z decyzją podjętą na Walnym Zebraniu członków SMKK w dniu 20.05.2015 ustalono, że ostateczny termin uregulowania składek członkowskich za lata 2012-2015 (włącznie) mija 30.06.2015.

Członkowie, którzy do tego czasu nie uregulują wszystkich należnych składek w całości (100 PLN rocznie) zostaną automatycznie i bez powiadomienia skreśleni z listy członków SMKK zgodnie z §16 Statutu SMKK.

Dane do przelewu składki członkowskiej
Stowarzyszenie Mieszkańców „Karwiany-Komorowice”
ul. Jesionowa 17
52-200 Karwiany
Bank
Bank Zachodni WBK S.A. 70 1090 2486 0000 0001 1807 1645
z dopiskiem: „Składka członkowska ,Imię, Nazwisko, za rok…….”


Składki członkowskie-zaległości

Nowy Zarząd SMKK

W dniu 24.05.2013 w świetlicy w Karwianach odbyło się Walne Zebranie Członków SMKK.

W związku z upłynięciem 2-letniej kadencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na zebraniu odbyły się m.in. wybory do władz SMKK.

Członkowie SMKK w demokratycznych wyborach wybrali nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.Poniżej przedstawiamy skład nowych władz Stowarzyszenia.

Zarząd SMKK:
Prezes – Piotr Stacewicz
Vice-Prezes – Wiktor Jurkiewicz
Sekretarz – Piotr Fedyk
Członek Zarządu – Marcin Smardzewski

Komisja Rewizyjna SMKK:
Przewodniczący – Jarosław Skolasiński
Członek Komisji – Witold Jacaszek
Członek Komisji – Mariusz Tuła

Członkowie nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej obejmują swoje obowiązki w dniu 30.05.2013.


Nowy Zarząd SMKK